POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE KREBE-TIPPO d.o.o.

Spoštovani uporabnik

V družbi KREBE-TIPPO d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo. Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v naši družbi ter seznanja stranke družbe in obiskovalce spletnih strani družbe z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki jih zagotavljamo in temelji obdelave osebnih podatkov. Družba izvaja obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Podatki o upravljavcu in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov je družba KREBE-TIPPO d.o.o., Špelina ulica 19, 2000 Maribor, telefon +386 2 450 30 50, faks: +386 2 461 20 10. Vaša vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko pošljete na zgoraj navedeni naslov ali na elektronski naslov maja.krepek@krebe-tippo.si. Družba ne obdeluje takih vrst osebnih podatkov ter v takšnem obsegu, da bi bilo potrebno imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke družba obdeluje le na podlagi zakonite podlage (privolitev, zakonska obveznost, obstoj zakonitega interesa in sklenitev oz. izvajanje pogodbe).

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za njihovo obdelavo in roki hrambe

Vaše osebne podatke zbiramo oz. obdelujemo le, če je to nujno potrebno. Osebne podatke obdelujemo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali in jih ne uporabljamo za drug namen.

Obiskovalcem spletne strani omogočamo vzpostavitev stika (postavljanje vprašanj, povpraševanja ipd.) preko spletnega kontaktnega obrazca. Za ta namen potrebujemo vaš elektronski naslov.

V primeru pošiljanja povpraševanj oz. ponudb se obdelujejo podatki, ki nam jih pošljete (ime, priimek, elektronski naslov ipd.). Osebne podatke potrebujemo, da vam lažje podamo odgovor oz. ponudbo na vaše povpraševanje oz. za izvedbo naročene storitve.

Zaradi varovanja ljudi in premoženja na določenih lokacijah, ki so ustrezno označena, izvajamo videonadzor (vključno z izvajanjem spremljanja dogajanja v živo, kadar je to nujno potrebno).

Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja spletne strani se uporabljajo piškotki. Piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo na vašem nosilcu podatkov in v katerih so shranjene določene nastavitve ter podatki za izmenjavo z našim sistemom preko vašega brskalnika. Podrobne informacije o uporabi piškotkov si lahko preberete v politiki uporabe piškotkov, dostopni na spletni strani družbe.

Družba sodeluje le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Podatki se hranijo tako dolgo, kot je to nujno potrebno oz. v skladu z veljavno zakonodajo.

Varnost obdelave osebnih podatkov

Upravljavec si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov, zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaših osebnih podatkov družba ne pošilja v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve (v primeru obdelave na podlagi privolitve), pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov.

Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadar koli pravico preklicati svojo privolitev. Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica.

Pravica dostopa do osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami.

Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oz. dopolni netočne oz. pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami. V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da se osebni podatki, ki jih upravljavec obdeluje v zvezi z vami, neposredno prenesejo od upravljavca k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Uveljavljanje pravic

Vse navedene pravice lahko uveljavljate na podlagi zahteve, ki jo pošljete na zgoraj navedeni (elektronski) naslov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da so vaše pravice kršene, se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu, ki je Informacijski pooblaščenec, in sicer na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

Veljavnost politike

Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani. Veljavna je na tem mestu objavljena aktualna različica politike zasebnosti.

Verzija z dne 25.3.2024

Mojca Krepek, direktorica

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA DOSTAVO BLAGA

KREBE TIPPO

Izdano od KREBE-TIPPO tovarna industrijske pralne procesne opreme d.o.o., podjetja vključenega v zakon Slovenije s sedežem v Mariboru, Slovenija, s poslovnim naslovom Špelina ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, registrirano pred slovenskim sodiščem pod matično številko 5828996000 in davčno številko SI19497024 (tukaj in nadalje naslavljamo kot »KREBE TIPPO«). 

ČLEN 1

Področje uporabe

Naše dobave in ponudbe temeljijo izključno na splošnih pogojih poslovanja dobave blaga (tukaj in naprej uporabljeno »SPPDB«). Če ni dogovorjeno drugače, so integriran del vseh pogodbenih razmerij, v katerih ima KREBE TIPPO obveznost prodaje ali dostave blaga, ki jih proizvaja ali prodaja (tukaj in naprej naslavljamo kot »blago«) drugi pogodbeni stranki (tukaj in naprej naslavljamo kot »stranka«). 

Za namen te SPPDB izraz »pogodbeno razmerje«, omenjen v prejšnjem odstavku, pomeni vsako pogodbeno razmerje med KREBE TIPPO in stranko, temelječ na pisni pogodbi ali sprejetju ponudbe (pisno ali ustno), ki vključuje sprejetje naročila ali ponudbe za dostavo. 

V primeru razlike med zagotavljanjem SPPDB in posameznega zagotavljanja pisne pogodbe, zagotavljanje pisne pogodbe prevlada. V izogib dvomu, v primeru, da formalen pisni dogovor pogajan s specifično stranko v katerem je namen, da SPPDB ni več uporaben, je SPPDB uporaben za vsako naročilo stranke  ali katero drugo (celo zagotavljajočo) pogodbeno razmerje (razen če specifično naročilo/zagotavljajoča pogodba eksplicitno izključuje aplikativnost SPPDB) do zaključitve formalnega pisnega dogovora. 

Če ni posebej dogovorjeno drugače, KREBE TIPPO ne sprejema nobenih drugih splošnih pogojev strank, s katerimi je v pogodbenem razmerju.

Pogodbeno razmerje, ki vključuje obveznost KREBE TIPPO za dostavo blaga kot enkratni posel (npr. enkratno naročilo, dostava specifičnega števila blaga) ali obveznost dostave (ali odprta možnost dostave) za čas določenega obdobja je celostno urejena s SPPDB, razen če specifično formuliran in zaključen dogovor s tem namenom govori drugače. 

ČLEN 2

Pogoji dobave

Po potrditvi naročila blaga, poslanega od kupca (tako imenovana potrditev naročila) od KREBE TIPPO, in ko je plačilo izvedeno, kot specificirano v 4. členu SPPDB, ima KREBE TIPPO obveznost dostaviti blago znotraj časovnega obdobja, določenega v 5. členu SPPDB. 

V vseh primerih mora biti dostava Ex Works, Špelina ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, INCOTERMS 2020.

ČLEN 3

Cene

Kot nadomestilo za prodajo blaga so stranke obvezane plačati ceno, specificirano na potrditvi naročila (direktno ali indirektno z upoštevanjem naročila) ali v zavezujoči ponudbi ali kot je navedeno v pogodbenih določilih. Če niti zavezujoča ponudba niti potrditev naročila ne vključujeta cene dobrin, je cena določena na podlagi KREBE TIPPO internega cenika blaga, ki je bil v uporabi ob potrditvi naročila ali zavezujoči ponudbi. Če obstajata različna cenika za isto blago, se uporabi višja cena. 

Če se v času do dostave stroški materiala, potrebnega za proizvodnjo blaga, dvignejo in materiali še niso bili kupljeni ter dostavljeni, se cene blaga, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, dvignejo  za isto vrednost kot  je dvig stroškov materiala. Izraz »stroški materiala«, kot je navedeno v prejšnjem stavku, združujejo stroške, povezane s prodajno cena materiala in vse stroške, povezane s temi, ki jih KREBE TIPPO mora nositi direktno ali indirektno v povezavi z nabavo materiala. Nepreklicno se upošteva, da se stranka strinja z dvigom cene kot je opisano v tem odstavku, če je bil zabeležen dvig cene pred dostavo. KREBE TIPPO bo izvedel dvig cene ob upoštevanju natančne ocene, še posebej, če je čas dostave bil podaljšan zaradi strankinega postopanja (neplačila, naknadnih zahtev po spremembi blaga itd.). 

Če ni izredno navedeno drugače, cene ne vključujejo nobenih davkov, carin ali drugih javnih (tujih, domačih, naddržavnih, državnih, zveznih, regionalnih, občinskih ali drugih) dajatev, ki bodo vračunane kot dodatek na specificirano ceno. V izogib dvomom KREBE TIPPO ne bo nosil nobenih stroškov, pri katerih je treba upoštevati pridržano plačilo (npr. pridržan davek), ampak bo te stroške zaračunal zraven specificirane cene. 

ČLEN 4

Plačilo 

Vsa plačila morajo biti plačana od stranke KREBE TIPPO dan po potrditvi naročila ali ko KREBE TIPPO prejme potrjeno ponudbo ali sklep pogodbe, razen v primerih določenih v 4. členu.  Če cena ni bila specificirana, bo KREBE TIPPO obvestil stranko o ceni. Po sprejemu obvestila o ceni, mora stranka plačati določeno ceno dan po prejemu obvestila KREBE TIPPO. V primeru, da cena ni v popolnosti plačana, ima KREBE TIPPO pravico enostransko prekiniti pogodbo. 

Alternativno lahko stranka zagotovi tudi garancijo na prvo povpraševanje, potem ko KREBE TIPPO pošlje potrditev naročila ali ko KREBE TIPPPO sprejme potrditev ponudbe ali zaključek pogodbe. V primeru, da je zagotovljena garancija na prvo povpraševanje, je stranka zavezana plačati celoten znesek v 7 dneh po dostavi. V primeru, da plačilo ni izvedeno v 7 dneh po dostavi, ima KREBE TIPPO pravico predložiti garancijo na prvo povpraševanje. V vsakem primeru ima KREBE TIPPO pravico predložiti garancijo na prvo povpraševanje 10 mesecev po tem, ko KREBE TIPPO pošlje potrdilo naročila (ne glede na dostavo) ali 10 mesecev po tem, ko je KREBE TIPPO sprejel potrdilo ponudbe ali zaključek pogodbe. Določeno je, da je stranka pravilno predložila garancijo na prvo povpraševanje, če: 

– je bilo izdano kot garancija povpraševanja pod določbami ICC enotnih pravil za garancijo povpraševanja (URDG 758), kjer bo garancija povpraševanja:           
1) popolnoma neodvisna ali v podrejenem odnosu,  
2) ne bo vsebovala nobenega drugega pogoja za predstavitev kot datum pričetka in datum zaključka,
3) predstavljena v elektronski ali papirnati obliki,    
4) vključevala sledečo izjavo »Podporna izjava pod URDG 758 členom 15 je izključena«; in 

– če je garant prvorazredna banka,

– če je upravičenec KREBE TIPPO, 

– če je vrednost, določena v garanciji na prvo povpraševanje za vsaj 10 % višja od:
1) vrednosti plačila (tako za ceno stroja in vse davke) in     
2) kumulativne vrednosti že poslanih in še neplačanih potrditev naročila (ali drugih pogodbenih razmerij) – v izogib dvomom, če kumulativna vrednost potrditve naročila in novo naročilo presegata vrednost garancije na prvo povpraševanje, mora biti najnovejše naročilo popolnoma plačano, kot piše v prejšnjem odstavku ali v novi izdani garanciji,

– če je bila dostavljena v reprezentativni obliki, ali na naslov KREBE TIPPO, Špelina ulica 19, 2000 Maribor (Slovenija) in

– če jih KREBE TIPPO lahko predstavi garantu nemudoma po dostavi h KREBE TIPPO in je najkrajši datum veljavnosti 12 mesecev po dostavi v KREBE TIPPO, kot je specificirano v alinejah zgoraj. 

Alternativno lahko stranka plača polog vsaj 30 % cene dan po tem, ko KREBE TIPPO pošlje potrditev naročila ali ko KREBE TIPPO prejme potrditev ponudbe ali zaključitev pogodbe. Razlika med pologom in ceno bo plačana 7 dni pred dostavo. Če cena ni plačana v popolnosti, ima KREBE TIPPO pravico zadržati celoten polog kot pogodbeno kazen in prekiniti pogodbeno razmerje (in se tako osvoboditi obveze dostave blaga). Pogodbena kazen ne osvobodi stranke odškodninske odgovornosti. Vsa nakazila morajo biti izvedena na enega od sledečih KREBE TIPPO bančnih računov: številka računa IBAN SI56 3300 0330 0000 034, BIC CODE: HAABSI2, odprt pri ADDIKO BANK d.d. DUNAJSKA CESTA 117, 1000 LJUBLJANA (Slovenija) ali na račun številka IBAN SI56 0400 1004 9164 924, BIC CODE: KBMASI2X, odprt pri NOVA KBM d.d. DUNAJSKA CESTA 117, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor (Slovenija). V primeru poznih plačil se mora uporabiti obrestna mera 2 %. 

ČLEN 5

Čas dostave 

Če so izpolnjeni vsi pogoji iz prejšnjega člena (torej, da je stranka plačala v celoti ali garancijo na prvo povpraševanje ali polog), je KREBE TIPPO obvezan dostaviti, pod pogoji dostave, ki so navedeni pod členom 3 SPPDB, v obdobju vsaj 18 tednov, če ni dogovorjeno drugače. 

V primeru, da KREBE TIPPO ne bo dostavil blaga skladno s prejšnjim odstavkom zaradi kakršnegakoli razloga, mora nemudoma obvestiti stranke. V primeru obvestila ima KREBE TIPPO še dodatne 3 tedne za dostavo blaga, izključujoč kakršnekoli obveznosti plačila stroškov ali kazni v tem oziru. 

V primeru, da bo stranka modificirala naročilo po tem, ko je bila poslana potrditev naročila, potrditev ponudbe ali zaključek pogodbe, se mora rok dostave podaljšati za čas, da se lahko aplicirajo modifikacije. Dodatno potreben čas in kakršnikoli stroški povezani z modifikacijo blaga, bodo poslani stranki preko maila v potrditev (odslej »ponudba za modificiranje«). Ko stranka potrdi ponudbo za modificiranje preko maila, je KREBE TIPPO obvezan dostaviti modificirano blago po ponudbi za modificiranje. V primeru, da je ponudba za modificiranje zavrnjena, je KREBE TIPPO še vedno obvezan dostaviti blago glede na potrditev naročila, potrditev ponudbe ali zaključka pogodbe, znotraj obdobja za dostavo, ki je podaljšano za čas med sprejemom modificiranega naročila KREBE TIPPO in sprejemom zavrnitve (če modifikacija naročila ni bila sprejeta na določen datum, potem je obdobje dostave podaljšano za čas med KREBE TIPPO sprejemom modificiranega naročila in nesprejemom odgovora do določenega datuma). 

Za ugotavljanje višje sile in težav se uporabljata ICC Force Majeure Clause 2020 Long Form in ICC Hardhip Clause 2020 (izključujoč možnosti 3A in 3C).  

Če razmere, po uporabi zgoraj navedenih ICC Force Majeure in Harship Clauses, še vedno dovoljujejo produkcijo in dostavo dobrin, bo obdobje dostave, kot specificirano v tem členu, podaljšano za obdobje, ki ustreza potrebnemu času za odpravo ali čakanje, posledic višje sile ali težav. To obdobje bo dodano k navedenim obdobjem, kot je specificirano v tem členu. 

Če bodo kakršnekoli posledice SARS-CoV-2 virusa onemogočile ali preprečile časovno točno produkcijo ali dostavo blaga, bo čas dostave kot je specificiran pod tem členom, podaljšan za obdobje, ki ustreza potrebnemu času za odpravo ali čakanje posledic SARS-CoV-2 virusa. To obdobje bo dodano k navedenim obdobjem, kot je specificirano v tem členu.

V primeru primanjkljaja materiala ali opreme, potrebne za proizvodnjo dobrin, se bo čas dostave kot specificirano v tem členu, podaljšal za potreben čas, da se pojavi potreba in se  nabavi potrebne materiale in opremo. 

ČLEN 6

Odgovornost za škodo in napake

Odgovornost KREBE TIPPO je izključena. V primeru hude malomarnosti ali namerno povzročenih poškodb, je stranka upravičena do polne kompenzacije v skladu z aplikativnim zakonom. Do mere dovoljene z zakonom KREBE TIPPO ni odgovoren za izgubo profita, uporabe ali druge indirektne ali posledične škode, ki jo je morda utrpljena s strani kupca v povezavi z ali izhajajoč iz izvedbe pogodbenega razmerja.

Odgovornost KREBE TIPPPO za kakršnekoli poškodbe (materialne ali legalne) je v celoti izključena. 

ČLEN 7

Predčasna odpoved 

KREBE TIPPO je pooblaščen do odpovedi posamičnega pogodbenega razmerja s predčasnim opozorilom kot posledica materialne kršitve ali kateregakoli drugega razloga, brez sprožitve kakršnekoli odgovornosti za škodo.   

ČLEN 8

Veljavno pravo in reševanje sporov

Veljavno pravo SPPDB tako vseh pogodbenih razmerij kot vseh pravnih konceptov, ki so tam zapisani, je pravo Republike Slovenije, ki izrecno izključuje uporabo konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

KREBE TIPPO in zadevna stranka si bosta prizadevala svoj spor rešiti sporazumno in z medsebojnim razumevanjem.

V nasprotnem primeru bo vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz kateregakoli pogodbenega razmerja, vključno s spori o njihovi veljavnosti, kršitvi, prenehanju ali ničnosti, dokončno reševalo pristojno sodišče v Mariboru (Slovenija).

ČLEN 9

Reševalna klavzula 

Če pristojno sodišče (pri katerem ni pritožbe, ali če obstaja, ni vložena pritožba ali je pritožba umaknjena) ali arbiter ugotovi, da je katerakoli določba v teh SPPDB ali samem pogodbenem razmerju nezakonita ali neveljavna, se ta klavzula šteje za odstranjeno, preostanek pa ostane nespremenjen. KREBE TIPPO in stranka si bosta prizadevala dogovoriti alternativno klavzulo z enakim učinkom kot nadomestilo za določbo, ki je bila odstranjena.